Algemene voorwaarden – Workerz.nl

Deze algemene voorwaarden zijn ook hier in pdf te downloaden.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en met wie Workerz een overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan Workerz een aanbod doet; of een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 2. Ondernemer: de besloten vennootschap Workerz B.V., met als hoofdactiviteit groothandel in verf en toebehoren, gevestigd aan de Bosmanskamp 65, 4191MT te Geldermalsen, evenals het bezoekadres en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61830895 en met BTW-identificatienummer NL854507206B01, hierna ook genoemd “Workerz”.
 3. Overeenkomst: het geheel aan afspraken tussen Workerz en Afnemer, waarbij Workerz zich verplicht tot het leveren van een of meer Producten, tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding. Uitsluitend de door beide partijen ondertekende overeenkomst, de schriftelijke bevestiging van het door Afnemer geaccepteerde aanbod van Workerz, of de factuur voor de uitvoering van de bestelling en/of werkzaamheden worden geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst zoals in lid 3 van het onderhavige artikel gedefinieerd die tussen Workerz en de Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Aanbod (meervoud: aanbiedingen): Een voor de Afnemer vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid met de uitvoering van een overeenkomst tussen Workerz en Afnemer ten behoeve van het leveren van Product.
 6. Product: ieder op grond van een overeenkomst door Workerz aangeboden, te leveren of geleverde zaak of dienst, of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product. Begeleiding, inspectie en adviezen die Workerz aan Afnemer biedt, zijn binnen deze definitie geen Product.
 7. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Dag: kalenderdag.
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 12. Advies: Begeleiding, adviezen en inspecties. Zowel mondeling als schriftelijk.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aangeboden Producten, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle producten, die door Workerz in de handel worden gebracht en/of verstrekt.
 2. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn aanvaarding van de overeenkomst met Workerz. Algemene of specifieke door de Afnemer gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door Workerz niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Workerz van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden leidt in geen geval tot het feit dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen Afnemer en Workerz van toepassing (zullen) zijn.
 3. Indien en voor zover een aanbod en/of overeenkomst tussen Afnemer en Workerz van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
 4. Indien zich tussen Afnemer en Workerz een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

ARTIKEL 3 – AANBOD & BESTELLING

 1. Workerz is gebonden aan de in schriftelijke aanbiedingen opgegeven netto prijzen gedurende een periode van 7 dagen, te rekenen vanaf de verzending van de betreffende aanbod, behoudens een aanbod met een uitdrukkelijk vermelde looptijd die afwijkt van deze termijn.
 2. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, in netto contant, exclusief kortingen, afleveringskosten, BTW en andere door de bevoegde overheid opgelegde heffingen.
 3. Aan in een tot de Afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Workerz niet.
 5. Workerz is, indien hij niet aan een terzake uitgebracht aanbod is gehouden, gerechtigd bestellingen niet te accepteren. Workerz is in dat geval gehouden Afnemer daarvan bericht te zenden binnen 7 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling.
 6. Acties vallen onder bovenstaand punt. Met als kanttekening dat acties altijd tijdelijk zijn.
 7. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte aanbod of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.
 8. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat Afnemer verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kilogram, respectievelijk 1 liter.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5 van het onderhavige artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Workerz onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Workerz is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de Afnemer komt dit voor risico van de Afnemer, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Workerz passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Zie privacy beleid en artikel 11. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Workerz daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Workerz kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Workerz op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De door Workerz opgeslagen versie van de overeenkomst geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Afnemer.
 7. Workerz heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van Workerz voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – LEVERING

 1. Het aanbod tot levering aan Afnemer wordt met levering gelijk gesteld. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien Afnemer weigert de producten in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Afnemer komen.
 2. Bij weigering van aanvaarden van een aflevering van de producten zal Workerz deze tot 14 dagen na aanbieding opslaan. Workerz zal Afnemer schriftelijk berichten dat deze de producten kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na afloop van deze termijn is Workerz gerechtigd de producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
 3. Workerz heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te komen.
 4. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft Workerz het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte producten te vorderen.
 5. Leveringsdata en -termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Workerz bekende gegevens en gelden bij benadering.
 6. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, op geen enkele manier recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

 1. Indien Workerz door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Workerz door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of oorlogsgevaar (ongeacht of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is), gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van medewerkers van Workerz, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Workerz c.q. bij de leveranciers van Workerz, alsmede wanprestatie door voormelde leveranciers waardoor Workerz haar verplichtingen niet kan nakomen.

ARTIKEL 7 – VOORUITBETALING & ZEKERHEIDSTELLING

 1. Workerz is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van Afnemer te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
 2. Indien Afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Workerz rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Workerz op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door Afnemer.
 3. Lid 1 en 2 uit het onderhavige artikel zijn niet van toepassing voor de Afnemer die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Wanneer vooruitbetaling toch is bedongen, kan deze Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde producten blijven uitsluitend eigendom van Workerz tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van Workerz op Afnemer volledig door Afnemer zijn gekweten. De producten kunnen onmiddelijk door Workerz worden teruggevorderd indien Afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Workerz aanleiding heeft aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen Afnemer in rekening worden gebracht.
 2. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Workerz veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Workerz daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 3. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde producten, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op Afnemer.
 4. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van het originele factuurbedrag, eventueel verminderd met een correctie als gevolg van gebruik, slijtage of beschadiging van de teruggenomen producten.
 5. Lid 4 uit het onderhavige artikel is niet van toepassing voor de Afnemer die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit wanneer de datum van terugname binnen de bedenktijd valt.

ARTIKEL 9 – EMBALLAGE

 1. Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt Afnemer binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan Workerz vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen.
 2. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door Workerz niet teruggenomen.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Workerz behoudt zich het recht voor om de producten te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk.
 2. Afnemer erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van Workerz gekochte producten, c.q. met betrekking tot de door Workerz ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij Workerz en eerbiedigt deze rechten.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van Workerz te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.

ARTIKEL 11 – PRIVACY VERKLARING

 1. Afnemer stemt er mee in dat Workerz zijn persoons en/of bedrijfsgegevens (elektronisch) opslaat en gebruikt. Workerz verklaart dat deze gegevens beveiligd worden opgeslagen en uitsluitend worden aangewend om tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren.
 2. Workerz verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen, te respecteren en deze, zonder toestemming van Afnemer, niet te delen met andere bedrijven, met uitzondering van het delen van gegevens met derden die strikt noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van een overeenkomst of voor verbetering van de website.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 1. Klachten over kwaliteit van de geleverde producten kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde producten heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de producten. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
 2. Klachten betreffende verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering van de producten. Klachten betreffende niet of te laat geleverde Producten kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na de overeengekomen afleverdatum.
 3. De Afnemer is verplicht de deugdelijkheid van door Workerz afgeleverde producten bij de aflevering te controleren. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer Afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl Afnemer het beweerd gebrek aan de producten door eenvoudige controle had kunnen constateren.
 4. Op Afnemer rust de bewijslast dat de producten, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door Workerz zijn geleverd.
 5. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
 6. Klachten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen worden niet gehonoreerd.
 7. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het Verfinstituut TNO binnen de termijn zoals gespecificeerd in lid 1, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
 8. Lid 7 uit het onderhavige artikel is niet van toepassing voor de Afnemer die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 9. De Afnemer kan klachten kenbaar maken aan Workerz per e-mail (verkoop@workerz.nl), telefonisch of per schriftelijke post (zie de contactgegevens uit artikel 1 lid 2).

ARTIKEL 13 – GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

 1. Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of opgeslagen.
 2. De aansprakelijkheid van Workerz terzake van ondeugdelijkheid van geleverde Producten, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan drie (3) maal het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is Workerz aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade door bedrijfstagnatie of door vorderingen van derden.
 3. De schriftelijke en mondelinge begeleiding, inspectie en adviezen van Workerz kunnen niet worden gezien als werkinstructie en leiden derhalve in geen geval tot aansprakelijkheid van Workerz. De aansprakelijkheid van Workerz is nadrukkelijk uitgesloten voor materiële en/of directe schade aan personen of zaken, alsmede indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade door bedrijfstagnatie of door vorderingen van derden.
 4. De in het onderhavige artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Workerz gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Workerz of zijn medewerkers.

ARTIKEL 14 – BETALING

 1. Facturen van Workerz dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Een factuur is voldaan als Workerz het totaalbedrag ervan heeft ontvangen.
 2. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door Workerz aangegeven wijze zijn verricht. Het staat Workerz vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien Afnemer heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat Afnemer beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
 3. Verrekening met enige vordering op Workerz is uitgesloten.
 4. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald.
 5. Indien Afnemer het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan Workerz een rente verschuldigd van 1,25 % van het factuurbedrag voor elke maand waarvan de betalingstermijn is overschreden, waarbij een gedeelte van een kalendermaand als hele maand wordt gerekend. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is Workerz gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
 6. Indien Afnemer doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is Workerz gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
 7. Buiten het verschuldigde bedrag is Workerz gerechtigd van Afnemer alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van Afnemer zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incasso kosten. Workerz is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen.
 8. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door Afnemer verschuldigd in elk geval, waarin Workerz zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 5 van dit artikel, met een minimum van € 400 (exclusief BTW). Indien Afnemer de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie Workerz de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 400 (exclusief BTW).
 9. Indien Workerz het faillissement van Afnemer aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
 10. Workerz heeft het recht alle met Afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden indien Afnemer de verplichting uit een met Workerz gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend of dit binnen 3 maanden zal gebeuren, indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of zal worden, dan wel een tot ontbinding en/of liquidatie van de Afnemer strekkend besluit tot stand is gekomen. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de Afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de Afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Workerz ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

ARTIKEL 15 – HERROEPINGSRECHT

 1. Lid 2 tot en met 9 uit het onderhavige artikel zijn niet van toepassing voor die Afnemer, de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 2. De Afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Workerz mag de Afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Afnemer, of een vooraf door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • . als de Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Workerz mag, mits hij de Afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Tijdens de bedenktijd is de Afnemer verplicht de producten en verpakking zorgvuldig te behandelen en op te slaan. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn middels het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1 van deze voorwaarden) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Workerz via de post of e-mail (info@workerz.nl). Als de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Afnemer. Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, stuurt de Afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Workerz. De Afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. De Afnemer stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Workerz verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Workerz vergoedt het volledige aankoopbedrag die de Afnemer heeft gemaakt, exclusief eventuele leveringskosten die gemaakt worden bij het retourneren van het product. Tenzij Workerz aanbiedt het product zelf af te halen. De vergoeding van het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen overgemaakt vanaf de dag dat de Afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 6. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
  • . Volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde producten (waaronder op kleur gemaakte verf), die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

 1. Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen Workerz is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

BIJLAGE 1 – FORMULIER VOOR RETOURNERING

Versie 1.9 (1/6/2015)

Vragen of onduidelijkheden?

Neem contact met ons op